پیشینه القاب خوشنویسان

پیشینه القاب خوشنویسان

مقدمه :

مردمان از دیرباز برای شناسایی بیشتر یکدیگراز نامهاوالقاب خاصی  بهره می گرفتند.
پیشینه کاربرد القاب  در کشور ما، به دوران ایران باستان برمیگردد. درآن زمان لقبهای شغلی بیشتر رواج داشته است.
کاربرد لقب ، در ادوارمختلف تاریخی متفاوت بوده است. در این میان خوشنویسان ،کاتبان و منشیان درباری وغیر درباری نیز ملقب به القابی خاص بوده اند.
هدف از این نوشتار، این است که خوشنویسان ملقب از دیگر خوشنویسان متمایز گردند. این کار مارا دربازشناسی وتفکیک بیشتر خوشنویسان همنام ویا هم لقب  کمک میکند.همچنین در شناسایی قطعات خوشنویسی، جاییکه فقط نام یا لقب خوشنویس یا فقط سال تحریردراثرذکرشده وتشخیص صاحب اثرمشکل است یاری میرساند. لذا نام خوشنویسان در جداولی منظم گردیده وبه تفکیک لقب، شیوه ، دوره عمر وگاه توضیح مختصری در مورد هر خوشنویس آمده است.
امید که این نوشتار یاریگرنسخه شناسان،مجموعه داران و دوستداران این هنر بی بدیل باشد.

425537_TUlvVG8M

 

ادامه مطلب