قائم مقام شورای عالی، استاد علی اشرف صندوق آبادی

قائم مقام شورای عالی، استاد علی اشرف صندوق آبادی

استاد علی اشرف صندوق آبادی

چند اثر خوشنویسی از نمایشگاه خوشنویسی استاد علی اشرف صندوق آبادی با عنوان بحر عشق در شهر سنندج

sandogh-abadi-kordestan-20

خوشنویسی

صندوق ابادی 1

خوشنویسی

صندوق ابادی 2

خوشنویسی

صندوق ابادی 3

خوشنویسی

صندوق ابادی 4

خوشنویسی

صندوق ابادی 5

خوشنویسی

صندوق ابادی 6

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!